Skoči do osrednje vsebine

Ekološko delo osnovnošolcev

Najdi

Ekološka vzgoja in ozaveščenost med učenci in učitelji posameznih, predvsem osnovnih šol v Sloveniji narašča. Najrazličnejše ekološke aktivnosti lahko opazimo na vseh dolenjskih osnovnih šolah. Velik korak v tej smeri smo naredili tudi z združenjem eko mentorjev pod okriljem Komunale Novo mesto. Zaradi skupnih aktivnosti se je bistveno povečala efektivnost pri vzgoji na posameznih šolah. Dobro zastavljen program dela obeta pozitivne dolgoročne posledice komunalnemu podjetju in s tem posredno tudi dolenjskemu okolju.Poleg zaostrovanja ekoloških problemov je v družbi opaziti tudi vedno hitrejše trganje vezi med ljudmi, propadanje socialnega kapitala, katerega so ustvarili prejšnji rodovi. S to našo povezavo šol in posledično skupnimi projekti hočemo ponovno obuditi določene običaje in navade ter omogočiti druženje osnovnošolcev in njihovih bližnjih ter s tem stkati nove vezi in oblikovati pozitiven odnos do okolja.

6ub v

EKOLOŠKO ZDRUŽENJE DOLENJSKIH OSNOVNIH ŠOL
CILJ:
Povezovanje osnovnih šol med seboj in s podjetjem Komunala Novo mesto.

VLOGA KOMUNALE NOVO MESTO - krovna organizacija eko-dejavnosti:
 vzpodbujanje ekoloških dejavnosti po šolah;
 pomoč pri usklajevanju;
 pomoč pri izvedbi projektov.NAMEN POVEZOVANJA:
 izmenjava izkušenj na tem področju;
 izmenjava ekoloških projektov;
 izmenjava predstavitev projektov.VLOGA RAVNATELJEV:
 seznanitev učiteljskega zbora;
 izbira in podpora eko-mentorju;
 podpora ekološkim projektom;
 podpora predstavitvi projektov gostujočih šol;
 omogočiti predstavitve projektov v gosteh;
 zagotoviti minimalna sredstva pri izvedbi.VLOGA EKO-MENTORJEV:
 delovati na področju eko-vzgoje skozi celoten učni proces;
 povezovanje z ostalimi delavci šole;
 povezovanje z eko-mentorji in sodelovanje na usklajevalnih sestankih (izmenjava idej, dogovori o vsebinah, izključitev podvajanja vsebin, začrtanje smernic).


ZAKAJ RAVNO NAJMLAJŠI?
njim zapuščamo naš planet;
ne vidijo le materialno;
še vedno so v fazi vzgajanja;
da se jih animirati in motivirati;
po uvodni motivaciji z njihove strani prihajajo pobude in ideje za spremembe;
vplivajo lahko na svoje starše in prijatelje;
mladi so dolgoročna “naložba”.

KORAKI NAŠEGA DELA:

 pridobitev ravnateljev 17 dolenjskih osnovnih šol, ki spadajo v delovno območje Komunale Novo mesto
 pridobitev učiteljev, vzgojiteljev – mentorjev.
 prijava mentorjev s kratkim opisom dela šole na področju varovanja okolja.
 skupni sestanek mentorjev in predstavitev koncepta.Moje nekajletne izkušnje pri delu z mladimi in pri delu na področju ekologije, so pokazale, da so ravno mladi tisti segment v naši družbi, ki se jih da vzgajati. So najbolj vodljivi, sploh, če k njim pravilno pristopimo. Otroci, ki smo jih ozavestili, so precej vplivali na starše, celo stare starše in prijatelje. In to tako s pogovorom, kot s konkretnimi dejanji. Po vsakem takšnem dejanju, pa se jim še krepi ponos in ekološka zavest.
Ravno tako sem ugotovila, da jim ni ravno vseeno kakšno okolje bodo podedovali za nami. Zavedajo se tega, da ne smemo jemati narave in okolja kot nekaj samo po sebi umevnega in seveda tako mišljenje prenašati na svoje bližnje. Zato sem še toliko bolj prepričana, da je problem okolja dolgoročno rešljiv ravno z vzgajanjem. Z okoljsko vzgojo mladih.Okoljska vzgoja je določena vrsta vzgoje, ki je nujna za pripravo človeka za boljše upravljanje svojega okolja. Je proces spoznavanja vrednot, razumevanja in spoštovanja me ljudmi in njihovimi kulturami ter biofizičnega okolja.V šolah in vrtcih lahko zajamemo največji del populacije. Vendar pri vzgoji (ozaveščanju) ne smemo biti preveč vsiljivi in agresivni. Mnoge učence ta problematika zanima in se že počutijo kot del procesa pri očiščenju Zemlje. Ponavadi se vključijo v ekološke ali podobne interesne dejavnosti, tisti najbolj zagreti si celo izberejo predmet okoljska vzgoja, ki ga lahko šola ponudi v svojem naboru izbirnih predmetov v zadnjem triletju devetletke.


Bernarda Barbo, koordinatorka ekomentorjev